انجمن علمی دانشکده مهندسی نفت

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

سه شنبه20آذرساعت13الی15

موضوع:جمع آوری گاز های ارسالی به مشعل

ارائه دهنده:مهندس سعید کوتی(مدیر تولید شرکت مناطق نفت خیز جنوب ایران)

سر فصل ها:

منشا و دلیل افزایش میزان گازهای مشعل

سیستم فلرینگ و مخاطرات و عواقب آن

روش های جمع آوری گاز های مشعل

کارخانه های تقویت فشار گاز و تجهیزات موجود

محل استفاده از گازهای مشعل