انجمن علمی دانشکده مهندسی نفت

شرکت پترو ایرانیان اروند

دوشنبه19آذرساعت15:30الی17:30

موضوع

مدل سازی مخزن

ارائه دهنده:مهندس سولماز عابدی(کارشناس ارشد شبیه سازی مخازن شرکت پتروایرانیان اروند)

سرفصل ها:

What is reservoir simulation

Simulator and its type

Type of Input data

Data validation

Steps of reservoir simulation

History matching