انجمن علمی دانشکده مهندسی نفت

شرکت پترو ایرانیان اروند

دوشنبه19آذرساعت13الی15

موضوع

نمونه گیری پیشرفته سیال ته چاهی مخزن

ارائه دهنده:دکتر حسن بهرامی(سرپرست لاگ های تولیدی مخزن شرکت پتروایرانیان اروند)

سرفصل ها:

• Formation testing tool

• Physics of optical analyzers

• Identifying reservoir fluid types using LFA

• Reducing contamination in sampling

• Sampling field examples

• Water sampling