انجمن علمی دانشکده مهندسی نفت

مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران

یکشنبه18آذرساعت15:30الی17:30

موضوع:کاربرد مطالعات هیدرودینامیک در اکتشاف منابع هیدروکربوری

ارائه دهنده:مهندس محمد ابراهیمی

کارشناس مهندسی مخازن مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت

سرفصل ها:

آشنایی با مدیریت اکتشاف وفرایند اکتشاف

آشنایی با هیدرودینامیک نفت و نقشه های هم فشار

فشار و ابزارهای اندازه گیری داده های فشار

ارائه مطالعه موردی از ایران و جهان