انجمن علمی دانشکده مهندسی نفت

شرکت ملی حفاری

یکشنبه18آذر ساعت13 الی15

موضوع:آشنایی با سیستم کنترل  پسماند سیال حفاری

ارائه دهنده:دکتر محمد افرا(سرپرست امور پژوهش و توسعه شرکت ملی حفاری ایران)

سرفصل ها:

مقدمه ایی بر عملیات حفاری چاههای نفت و گاز

-آشنایی باسیال حفاری

-پسماند حفاری و انواع آن

-انواع روشهای مدیریت پسماند حفاری

-روش تجزیه زیست محیطی

-روش تصفیه حرارتی

-روش تزریق مجدد پساب و کنده های حفاری

-روش تثبیت و پایدارسازی

-تشریح تجهیزات اجرایی

-تشریح عملیات اجرایی در شرکت ملی حفاری