انجمن علمی دانشکده مهندسی نفت

کمیته جوانان صنعت نفت

شنبه17آذر ساعت15:30 الی17:30

موضوع :كاربرد فرآيند هاي غشايي در مديريت آب همراه در صنايع نفت و گاز

ارائه دهنده:دکتر مریم توکل مقدم

معاونت پژوهش و فناوری پژوهشگاه صنعت نفت

  • اهميت مديريت آب همراه نفت و الزامات محيط زيست
  • مشخصات و منابع توليد آب همراه در صنايع نفت و گاز
  • تكنولوژي هاي رايج در مديريت آب همراه نفت
  • فرآيند هاي غشايي مورد استفاده در تصفيه آب همراه نفت
  • مزايا و محدوديت هاي تكنولوژي غشايي در اين حوزه
  • معرفي برخي شركت هاي فعال در اين حوزه