انجمن علمی دانشکده مهندسی نفت

اعضای انجمن علمی

دبیر انجمن:یاسر عبداله فرد

مسئول امور مالی:فاطمه فصاحت

مسئول آموزش:میلاد کاظمی

مسئول مسابقات:سیده محدثه موسوی

مسئول ارتباط با صنعت:امیررضا گنجعلی