انجمن علمی دانشکده مهندسی نفت

رویدادها

سمینار ها

سمینار ها

موضوع سمینار:
شناسایی فرصت ها و بهبود ظرفیت تولید در چاه های گازی بالغ